Regulamin szkoleń stacjonarnych i szkoleń on- line

 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady realizacji szkoleń stacjonarnych i szkoleń on-line organizowanych przez Lekarskim okiem, Praktyka Lekarska Agnieszka Browarska z siedzibą przy ulicy Bolesława Krzywoustego 321/6a, 51-310 Wrocław, NIP 8952225957, REGON 387881940.

 

1

Definicje

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Organizatorze – należy przez to rozumieć Lekarskim okiem, Praktyka Lekarska Agnieszka Browarska z siedzibą przy ulicy Bolesława Krzywoustego 321/6a, 51-310 Wrocław, NIP 8952225957, REGON 387881940;
 2. Szkoleniach – należy przez to rozumieć projekty i działania realizowane przez Organizatora– w tym m.in. warsztaty, szkolenia stacjonarne, szkolenia on-line, konferencje naukowe;
 3. Formularzu zgłoszeniowym – należy przez to rozumieć formularz on-line, który wypełnia i przesyła osoba zainteresowana udziałem w Szkoleniu;
 4. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, która poprzez Formularz zgłoszeniowy wyraziła chęć udziału w szkoleniu i została zakwalifikowana do udziału przez Organizatora. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, pracownicy lub współpracownicy organizacji pozarządowych oraz pozostałych osób prawnych;
 5. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu prowadzonego pod adresem sklep.lekarskimokiem.pl

2

Informacja o szkoleniach

 1. Organizator realizuje Szkolenia w zakresie i terminach każdorazowo podanych pod adresem: www.sklep.lekarskimokiem.pl
 2. Informacja o danym Szkoleniu zawiera najważniejsze informacje, w szczególności o: temacie, terminie i miejscu szkolenia, cenie szkolenia, adresatach, programie, trenerze prowadzącym szkolenie, wymaganiach dla Uczestnika, rekrutacji i kosztach, punktach edukacyjnych.
 3. Informacje o danych Szkoleniach znajdujące się na www.sklep.lekarskimokiem.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Uczestnik składając Formularz Zgłoszeniowy za pomocą strony, składa ofertę i zawiera Umowę na wybrane Szkolenie, na warunkach podanych w informacji o tym Szkoleniu. Warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
 4. Osoby chcące wziąć udział w konkretnym szkoleniu muszą spełniać wymagania dotyczące kwalifikacji, określone oddzielnie dla każdego szkolenia
 5. Ceny Szkoleń wskazane na stronie internetowej www.sklep.lekarskimokiem.pl są wiążące w chwili złożenia Formularza Zgłoszeniowego przez Uczestnika.
 6. Po ukończeniu szkolenia Organizator wystawi i przekaże Uczestnikowi Certyfikat uczestnictwa.
 7. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest obecność Uczestnika na szkoleniu, a w niektórych przypadkach zaliczenie pozytywne testu końcowego. Zaliczenie testu następuje po zdobyciu co najmniej 70% prawidłowych odpowiedzi.
 8. Informacje o tym, które szkolenia zakończone są testem końcowych dostępne są na stronie szkolenia.lekarskimokiem.pl w zakładce poszczególnych szkoleń.
 9. Organizator prowadzi rejestr zaświadczeń wydanych na poszczególnych kursach.
 10. Uczestnik kursu ma prawo ocenić pracę instruktora prowadzącego szkolenie przez wysłanie wiadomości na adres kontakt@lekarskimokiem.pl

3

Zgłoszenie i zobowiązanie do uczestnictwa

 1. Rekrutacja i nabór Uczestników prowadzona jest na stronie sklep.lekarskimokiem.pl. w
 2. Organizator przyjmuje, że podane w Formularzach Zgłoszeniowych informacje są prawdziwe i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie opłaty, którą należy uiścić na konto PKO BP 05 1020 3714 0000 4202 0410 7504
 4. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje złożenie zamówienia oraz opłacenie go w wysokości podanej w szczegółowej informacji o danym szkoleniu.
 5. Po zakwalifikowaniu uczestnika na wybrane przez niego szkolenie, uczestnik otrzyma wiadomość drogę elektroniczną na adres podany przy składaniu zamówienia o treści: “zamówienie zostało zrealizowane”.
 6. W przypadku większej ilości chętnych niż przewidzianych miejsc o zakwalifikowaniu decyduje data zaksięgowania wpłaty.
 7. Uczestnik dokonując opłaty zobowiązuje się do udziału w Szkoleniu.
 8. Złożenie i opłacenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń stacjonarnych akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w wydarzeniu, w tym za pomocą aparatu fotograficznego oraz umieszczenia jego wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych, w celu prowadzanie działalności informacyjnej, marketingowej przez Organizatora.
 10. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o Regulaminie i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 4. Wszelką odpowiedzialność za brak zgody i uczestnictwo osoby trzeciej w szkoleniu ponosi Klient.

 

4

Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

 1. Uczestnictwo w Szkoleniach on-line jest dobrowolne.
 2. Uczestnik Szkolenia on-line otrzymuje dostęp do danego Szkolenia po dokonaniu płatności za Szkolenie.
 3. Uczestnictwo w Szkoleniu on-line wymaga spełnienia warunków technicznych określonych w ust. 6.
 4. Szkolenie jest nagrywane. Uczestnik otrzymuje dostęp nagrania, które może odsłuchać w ciągu 7 dni od dnia nagrania Po upływie 7 dni dostęp  do nagrania wygasa, a Uczestnikowi nie przysługuje prawo nieodpłatnego odnowienia dostępu lub zwrotu środków.
 5. Uczestnik decydując się na udział w Szkoleniu on-line zobowiązuje się do aktywnego uczestniczenia w Szkoleniu –np. zabierania głosu, zadawania pytań, pracy w grupach itp.
 6. Do korzystania ze Szkoleń on-line niezbędne jest:
  – dostęp do komputera podłączonego do sieci internetowej, wyposażonego w głośniki lub możliwość podpięcia słuchawek, mikrofon i kamerę
  – zainstalowanie systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego,
  – zainstalowanie przeglądarki Microsoft Edge, Mozilla Firefox 75 lub wyższa, lub Google Chrome.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości Szkolenia on-line, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu słabego łącza internetowego, niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.
 8. Organizator nie odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu systemu internetowego wynikające z globalnych awarii sieci internetowej.
 9. Uczestnik, który na skutek usterek po stronie Organizatora nie ma możliwości skorzystania ze Szkolenia w miarę możliwości zgłasza ten fakt Organizatorowi za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie (dane teleadresowe w zakładce “Kontakt”). Organizator podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia możliwości odtworzenia szkolenia.
 10. Uczestnik, który w trakcie zachowuje się w sposób rażąco naruszający zasady współżycia społecznego, w szczególności zaś taki, który utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie Szkolenia:
  – może nie otrzymać zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia On-line, nawet gdy uczestniczył we wszystkich zajęciach;
  – może podlegać wykluczeniu przez Organizatora z uczestnictwa w Szkoleniu On-line oraz zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 500zł.

5

Warunki uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych

 1. Uczestnictwo w Szkoleniach jest dobrowolne.
 2. Uczestnik decydując się na udział w Szkoleniu zobowiązuje się do:
  1) podpisania list obecności w trakcie Szkolenia,
  2) udziału w co najmniej 90% zajęć w trakcie Szkolenia,
  3) aktywnego udziału w Szkoleniu, punktualnego przychodzenia na zajęcia,
  4) przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego,
  5) informowania Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach, w szczególności związanych z bezpieczeństwem Uczestników,
  7) przestrzegania przepisów BHP podczas całego Szkolenia,
  8) przestrzegania regulaminów wewnętrznych obiektów, w których będą się odbywały Szkolenia.
 3. W razie wyrządzenia szkód przez któregokolwiek z Uczestników, osoby towarzyszące Uczestnikom (w tym osoby małoletnie) Organizator ma prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.
 4. Uczestnik, który w czasie zajęć merytorycznych określonych w programie Szkolenia zachowuje się w sposób rażąco naruszający zasady współżycia społecznego, w szczególności zaś taki, który utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie Szkolenia:
 1. a) może nie otrzymać zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia, nawet gdy uczestniczył we wszystkich zajęciach;
 2. b) może podlegać wykluczeniu przez Organizatora z uczestnictwa w Szkoleniu oraz zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 500 zł.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie małoletnich, które towarzyszą Uczestnikom w trakcie szkolenia, jeśli doszło do nich na skutek niedopełniania obowiązku zapewnienia należytej opieki nad małoletnim.

6

Zmiany w realizacji szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanych w Zamówieniu, Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w ramowym programie Szkolenia.
 3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego Szkolenie.
 4. W przypadkach określonych w ust. 1, 2 i 3 Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika o zaistniałej zmianie drogą e-mailową lub telefoniczną.
 5. Organizator może odwołać Szkolenie, z powodów niezawinionych przez Organizatora oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby Prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 6. W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów Szkolenia lub o ile istnieje taka możliwość, udział w Szkoleniu w innym terminie, według wyboru Uczestnika.
 7. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z podróżą do miejsca szkolenia.

 

 

7

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Szkoleniu w dowolnym momencie przed rozpoczęciem Szkolenia. W takim wypadku winien o tym poinformować Organizatora pocztą elektroniczną.
 2. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia, Uczestnik ma prawo przedstawić Organizatorowi osobę, która mogłaby uczestniczyć w Szkoleniu na jego miejsce.
 3. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu w terminie dłuższym niż 28 dni przed datą jego rozpoczęcia Organizator zwróci Uczestnikowi całość wniesionej opłaty za Szkolenie.
 4. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

8

Odstąpienie od Umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni (słownie: czternastu) od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania Organizatora na adres ul. Bolesława Krzywoustego 321/6a, 51-310 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@lekarskimokiem.pl o odstąpieniu od Umowy zakupu usługi i/lub produktów wymienionych w niniejszej Umowie.
 3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Organizator niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku Szkoleń on-line, Klient, który zalogował się w celu uczestniczenia w wybranym Szkoleniu on-line, rezygnuje z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
 5. W przypadku rozpoczęcia korzystania ze Szkolenia stacjonarnego lub on-line, odstąpienie od Umowy nie jest możliwe.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci Klientowi wpłaconą kwotę w ciągu 14 dni (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania odstąpienia.
 7. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym Szkoleniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym Szkoleniu, w sytuacji, gdyby Organizator organizował takie samo szkolenie w innym terminie. Organizator nie jest przy tym zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kwoty Klientowi.

9

Opłaty

 1. Wpłatę za złożone zamówienie należy uiścić w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Brak wniesienia opłaty w powyższym terminie skutkuje domniemaniem rezygnacji z kursu i anulowaniem zamówienia.
 2. W przypadku złożenia zamówienia w terminie krótszym niż 2 dni przed rozpoczęciem kursu należy przesłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres: kontakt@lekarskimokiem.pl
 3. Uiszczenie opłaty za kurs i dopełnienie wszelkich formalności określonych w regulaminie daje uczestnikowi prawo do:
  1. udziału w szkoleniu;
  2. otrzymaniu niezbędnych informacji do zajęć;
  3. otrzymaniu zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.
 4. W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu – nie później jednak niż na 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu.
 5. W celu otrzymania faktury Uczestnik podaje danych do faktury w trakcie składania zamówienia.

10

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Szkolenia należy kierować na adres e-mail: kontakt@lekarskimokiem.pl lub przesyłać listem poleconym na adres Organizatora
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 3. oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy);
 4. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;
 5. oczekiwania Uczestnika.
 6. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Uczestnika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 7. W uzasadnionych przypadkach (konieczności uzyskania opinii rzeczoznawcy, konsultacje prawne itp.) czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym zgłaszający zostanie poinformowany.
 8. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji Uczestnika, oznacza to, iż uznało ją za uzasadnioną.

 

 

11

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator –  Lekarskim okiem, Praktyka Lekarska Agnieszka Browarska.
 2. Administrator nie powołał Inspektora danych Osobowych.
 3. Dane Uczestników Szkolenia oraz wizerunek Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 4. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora (Organizatora) Uczestnicy mogą kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@lekarskimokiem.pl
 5. Dane osobowe Uczestników Szkolenia są przetwarzane w celu organizacji i realizacji Szkolenia, w tym kontaktowania się z Uczestnikami przed Szkoleniem oraz w celu przekazania Uczestnikom zaświadczenia o odbyciu Szkolenia oraz na podstawie zgody Uczestnika – w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na kontakt wizualny z innymi Uczestnikami Szkolenia i prowadzącym Szkolenie.
 6. Uczestnicy Szkolenia przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane przez Organizatora w celu realizacji Szkolenia zgodnie z Regulaminem.
 7. Uczestnikowi, na zasadach określonych w Ustawie i RODO, przysługuje prawo: żądania dostępu do treści swoich danych, do uzyskania kopii oraz ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uprawnienia te można realizować poprzez skontaktowanie się z Administratorem (Organizatorem) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ust. 3 powyżej.
 8. Uczestnikom – w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora w ramach Szkolenia – przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu zrealizowania Szkolenia, w tym przekazania Uczestnikom zaświadczeń lub do czasu odwołania zgody przez Uczestnika.

12

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 1. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w trakcie trwania rekrutacji na Szkolenia oraz w trakcie Szkoleń. W takim wypadku oprócz publikacji nowego brzmienia Regulaminu na stronie www.sklep.lekarskimokiem.pl Organizator prześle zmieniony Regulamin Uczestnikom zakwalifikowanym na dane Szkolenie.
 1. Organizator nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Uczestnika z produktów i/lub usług, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Klienta działań będących efektem skorzystania przez Klienta z usług i/lub produktów Organizatora.

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top