REGULAMIN SZKOLEŃ

Najważniejsze informacje:

 1. Aby wziąć udział w kursie należy złożyć zamówienie na konkretny kurs dostępny na stronie sklep.lekarskimokiem.pl
 2. Po złożeniu zamówienia otrzymasz automatycznie maila zwrotnego z potwierdzeniem złożenia zmówienia wraz z numerem zamówienia, numerem konta oraz dalszymi wskazówkami (sprawdź folder SPAM).
 3. Zamówienie należy opłacić w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 4. Przelewu należy dokonać na nr PKO BP 05 1020 3714 0000 4202 0410 7504, podając w tytule zamówienia nr zamówienia otrzymany w widomości potwierdzającej złożenie zamówienia.
 5. Realizacja zmówienia nastąpi po opłaceniu zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia wraz z opłaceniem go jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.
 7. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie otrzymają Państwo drogą elektroniczną, na podany przez Państwa adres w zamówieniu wiadomość o zrealizowaniu zamówienia, co jest jednoznaczne z zapisaniem się na wyprany przez Państwa kurs.
 8. Na dzień przed datą planowanego kursu otrzymają Państwo wiadomość drogą elektroniczną wysłaną na adres podany przy składaniu zamówienia, która będzie zawierać aktywny indywidualny link do szkolenia wraz z najważniejszymi informacjami technicznymi dotyczącymi szkolenia.

REGULAMIN

1

Definicje

 

  1. Organizator kursu – Lekarskim okiem, Praktyka Lekarska Agnieszka Browarska z siedzibą przy ulicy Bolesława Krzywoustego 321/6a, 51-310 Wrocław, NIP 8952225957, REGON 387881940
  2. Umowa – umowa cywilnoprawna o przeprowadzenie kursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie zamówienia na stronie sklep.lekarskimokiem.pl i opłacenie go.
  3. Uczestnik – osoba zakwalifikowana przez organizatora do wzięcia udziału w kursie.

 

2

Przepisy ogólne

 

 1. Nabór na kurs jest przeprowadzany na stronie internetowej lekarskimokiem.pl
 2. Kursy organizowane są w zakresie i w terminach opisanych w szczegółowej informacji na temat kursu, zawartej na stronie internetowej organizatora, o której mowa w ⸹2 pkt 1. regulaminu.
 3. W razie niemożności zorganizowania kursu z przyczyn zależnych od instruktora prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe) organizator zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego  lub zmianę terminu kursu.
 4. Osoby chcące wziąć udział w konkretnym kursie muszą spełniać wymagania dotyczące kwalifikacji, określone oddzielnie dla każdego kursu.
 5. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje złożenie zamówienia oraz opłacenie go w wysokości podanej w szczegółowej informacji o danym szkoleniu.
 6. Po zakwalifikowaniu uczestnika na wybrane przez niego szkoelenie, uczestnik otrzyma wiadomość drogę elektroniczną na adres podany przy skłaaniu zamówienia o treści: “zamówienie zostało zrealizowane”.
 7. W przypadku większej ilości chętnych niż przewidzianych miejsc o zakwalifikowaniu decyduje data zaksięgowania wpłaty.
 8. Złożenie i opłacenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkolenia.
 9. Materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich.
 10. Organizator prowadzi rejestr zaświadczeń wydanych na poszczególnych kursach.
 11. Aby otrzymać zaświadczenie o odbyciu szkolenia w postaci Certyfikatu niezbędna jest obecność na szkoleniu, a w niektórych przypadkach zaliczenie pozytywne testu końcowego.
 12. Zaliczenie testu następuje po zdobyciu co najmniej 70% prawidłowych odpowiedzi.
 13. Informacje o tym, które szkolenia zakończone są testem końcowych dostępne są na stronie sklep.lekarskimokiem.pl w zakładce poszczególnych szkoleń.
 14. Uczestnik kursu ma prawo ocenić pracę instruktora prowadzącego  szkolenie przez wysłanie wiadomości na adres kontkat@lekarskimokiem.pl

 

 

3

Opłaty

 

 1. Wpłatę za złożone zamówienie należy uiścić w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Brak wniesienia opłaty w powyższym terminie skutkuje domniemaniem rezygnacji z kursu i anulowaniem zamówienia.
 2. W przypadku złożenia zamówienia w terminie krótszym niż 2 dni przed rozpoczęciem kursu należy dokonać wpłaty całości kwoty i przesłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres: kontakt@lekarskimokiem.pl
 3. Uiszczenie opłaty za kurs i dopełnienie wszelkich formalności określonych w regulaminie daje uczestnikowi prawo do:
  1. udziału w szkoleniu;
  2. otrzymaniu niezbędnych informacji do zajęć;
  3. otrzymaniu zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu w terminie dłuższym niż 28 dni przed datą jego rozpoczęcia organizator zwróci uczestnikowi wpłaconą kwotę. Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego, pod warunkiem spełnienia przez niego wymagań dotyczących kwalifikacji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku, gdy na dany termin zostanie zakwalifikowana zbyt mała liczba uczestników. W takiej sytuacji uczestnikom nie przysługują roszczenia finansowe względem organizatora. Kwoty wpłacone przez uczestników zostaną im w całości zwrócone lub przeznaczone na pokrycie opłaty za inny kurs – w zależności od woli wpłacającego.
 6. W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu – nie później jednak niż na 6 tygodni przed rozpoczęciem kursu.

4

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Uczestnik  będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia czyli od dnia złożenia zamówienia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem ⸹4 pkt 2 poniżej. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie i przesłać je na adres kontakt@lekarskimokiem.pl
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do kursu przeprowadzonego w całości przed upływem terminu 14-dniowego. Złożenie i opłacenie zamówienia przez kupującego w okresie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu jet jednoznaczne, że  po spełnieniu świadczenia przez organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Organizator zwraca wszystkie płatności otrzymane od konsumenta bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta. Zwrot następuje jedynie na konto osoby, która dokonała wpłaty.

5

Reklamacje

 1. Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą kursu najpóźniej w terminie 14 dni od daty jego zakończenia lub daty, w której miał być zakończony, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lekarskimokiem.pl
 2. W reklamacji należy wskazać: temat kursu, datę jego przeprowadzenia, przyczynę i opis zagadnienia reklamowanego, a także imię, nazwisko oraz dane kontaktowe uczestnika wnoszącego reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
 4. Oceny zasadności reklamacji dokonuje organizator po sprawdzeniu realizacji kursu zgodnie z przyjętymi standardami i obowiązującymi procedurami, rozmowie z instruktorem prowadzącym kurs oraz na podstawie wiadomości otrzymanych od innych uczestników kursu dotyczących konkretnego kursu.
 5. Jeżeli organizator nie uznał reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją, to może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy złożyć do Dolnośląskiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, z siedzibą we Wrocławiu, odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim /wniosek – zapis na sąd polubowny).

 

6

Przepisy porządkowe

 

 1. Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w szkoleniu uczestnika, który:
  1. przeszkadza innym uczestnikom lub prowadzącemu szkolenie;
  2. znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 3. Zachowania opisane w ⸹6 pkt.2. są równoznaczne z odstąpieniem od umowy z winy uczestnika. W takiej sytuacji uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów

 

7

Utrwalanie szkolenia

 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na stremowanie na żywo, nagrywanie i udostępnianie materiałów z ich udziałem innym Uczestnikom szkolenia.
 2. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
 • a. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. cyfrowo,
 • b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. cyfrowo,
 • c. wprowadzanie do obrotu,
 • d. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
 • e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach strony internetowej lekarskimokiem.pl).

 

8

Wizerunek

 

 1. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatorów w celu pokazania wydarzenia i jego promowania.
 2. Uczestnik udziela zgody i licencji bezterminowej i bezpłatnej na rozpowszechnianie wizerunku, głosu i wypowiedzi, które miały miejsce podczas szkolenia na polach eksploatacji wymienionych w 7 pkt. 2..
 3. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje takie formy publikacji jak: plakaty, ulotki, drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.
 4. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w zakresie sprecyzowanym w 8 pkt. 1,2,3.
 5. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie do poinformowania Organizatorów na piśmie o naruszeniu jego dóbr osobistych i sprzeciwie rozpowszechniania wizerunku.
 6. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby po wpłynięciu takiej informacji od uczestnika niezwłocznie podjąć działania mające na celu ochronę wizerunku wynkającą ze zgłoszenia uczestnika.

 

 

9

Ochrona danych osobowych

 

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Lekarskim okiem, Praktyka Lekarska Agnieszka Browarska, z siedzibą przy ulicy Bolesława Krzywoustego 321/6a, 51-310 Wrocław, NIP 8952225957, REGON 387881940
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: kontakt@lekarskimokiem.pl
 3. Uczestnicy szkolenia mogą skontaktować się z Organizatorami telefonicznie lub mailowo zgodnie z aktualnie obowiązującymi informacjami na stronie www.lekarskimokiem.pl
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji zobowiązań dotyczących szkolenia, jak i działań powiązanych ze szkoleniem.
 5. W czasie przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia stosujemy następujące zasady:
 6. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą);
 7. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele;
 8. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
 9. Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale jednocześnie obligatoryjna do zgłoszenia udziału oraz realizacji wynikających zobowiązań.
 11. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez czas nieoznaczony oraz zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych, jednak nie dłużej niż jest to konieczne.
 12. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane podmiotom i instytucjom współpracujących w pracach organizacyjnych, wydawniczych oraz podmiotom powiązanym z Organizatorami tj. Wydawnictwo Specjaliści Dzieciom. Poza tym dane osobowe mogą być przekazane tylko podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
 13. Prawa:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego,
  6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  7. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Organizatorzy posługują się danymi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  8. prawo otrzymania od Organizatorów danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali jego dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie otrzymanej zgody.
 14. Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik powinien się skontaktować z Organizatorami w sposób wskazany powyżej.
 15. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.