1

Definicje

 1. Administrator Serwisu – Lekarskim okiem, Praktyka Lekarska Agnieszka Browarska z siedzibą przy ulicy Bolesława Krzywoustego 321/6a, 51-310 Wrocław, NIP 8952225957, REGON 387881940
 2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://sklep.lekarskimokiem.pl służąca do umawiania się przez Pacjentów na konsultacje on-line i świadczone drogą elektroniczną/telefoniczną w formie wideokonsultacji oraz umożliwiająca korzystanie z usług dodatkowych świadczonych przez Administratora.
 3. Konsultacja online – usługa medyczna świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w formie wideorozmowy lub rozmowy telefonicznej, której zasady i zakres świadczenia określa Regulamin Konsultacji Online.
 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu/oprogramowania do wideokonsultacji online.

2

Korzystanie z Serwisu

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu sklepu (tutaj) oraz Regulaminu konsultacji on-line.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w każdym czasie, w którym korzysta z Serwisu.
 3. Korzystanie z serwisu możliwe jest przy pomocy urządzenia podłączonego do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową i system operacyjny.
 4. Korzystanie z Konsultacji online możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia wyposażonego w kamerę, mikrofon i głośniki lub słuchawki. W przypadku rozmowy telefonicznej – konieczne jest podanie numeru telefonu.
 5. Z Serwisu mogą korzystać osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3

Konsultacje online

 1. Skorzystanie z Konsultacji online wymaga:
  a) akceptacji Regulaminu Konsultacji online,
  b) zakupu konsultacji on-line na stronie sklep.lekarskimokiem.pl wraz z akceptacją Regulaminu Sklepu,
  c) dokonania płatności za zamówienie Konsultacji on-line.
 2. Złożenie zamówienia na Konsultacje on-line wraz z opłatą zamówienia jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu skleplu i Regulaminu konsultacji on-line.
 3. Po zakupie i opłaceniu Konsultacji on-line, rozpoczyna się etap realizacji zamówienia.  Pacjent otrzyma na podany w zamówieniu adres mailowy ankietę z wstępnym wywiadem (Ankieta wstępna) wraz z prośbą o przygotowanie filmików i zdjęć wraz z proponowanym terminem spotkania.
 4. Po wypełnieniu  wstępnej i przygotowaniu filmików oraz zdjęć Pacjent zobowiązany jest do wysłania wszystkiego na adres: kontakt@lekarskimokiem.pl lub w inny sposób ustalony z Administratorem Serwisu.
 5. Przebieg konsultacji został opisany na stronie sklep.lekarskimokiem.pl.
 6. W przypadku, gdy skorzystanie z Konsultacji online w zarezerwowanym przez Użytkownika terminie będzie niemożliwe, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż na 48 godziny przed zarezerwowanym terminem, odwołać rezerwację. W takim przypadku Użytkownik ma możliwość ustalenia nowego terminu konsultacji.
 7. W przypadku odwołania Konsultacji online przed rozpoczęciem jej realizacjia – patrz 3 pkt 3  Administrator dokonana zwrotu na rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata w terminie do 7 dni roboczych od momentu odwołania Konsultacji. Jeśli płatność była dokonana w innej walucie, mogą wystąpić różnice między kwotą opłaconą i zwróconą wynikające z różnic kursowych, za które Serwis nie odpowiada.
 8. W przypadku, gdy Użytkownik rozpocznie realizację zamówienia patrz 3 pkt 3 i nie skorzysta z zarezerwowanej Konsultacji online z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Użytkownika lub odwoła rezerwację po terminie podanym w ⸹3 pkt.6, opłata za Konsultację nie zostanie zwrócona. Termin konsultacji przepada i Użytkownik traci możliwość ustalenia nowego terminu konsultacji on-line.
 9. Czas trwania konsultacji on-line wynosi maksymalnie 90 minut.
 10. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w trakcie prowadzenia Konsultacji on-line, w szczególności w przypadku zerwania połączenia telefonicznego, internetowego, Lekarz podejmie dodatkową próbę nawiązania kontaktu z Pacjentem.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za porady udzielone Pacjentowi w oparciu o przekazane przez niego dane niezgodne ze stanem faktycznym.
 12. W trakcie trwania Konsultacji on-line, Pacjent nie może używać zwrotów lub załączać treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, naruszającym dobra osobiste Lekarza lub innych osób oraz inne treści naruszające przepisy prawa. W wypadku niezastosowania się do powyższego, Lekarz ma prawo natychmiast przerwać Konsultację on-line, bez konieczności ponownego połączenia się z Pacjentem.

4

Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność za świadczenie konsultacji on-line ponosi Organizator. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Serwisu jeśli wynikało one z zachowania Pacjenta lub osoby trzeciej.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług określonych w Regulaminie, jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami Siły Wyższej.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usług określonych w Regulaminie w zakresie spowodowanym niewywiązaniem się ze zobowiązań przez Pacjenta.

5

Dane osobowe

 1. Wszelkie dane osobowe podane w procesie rejestracji w Serwisie będą wykorzystane przez Serwis wyłącznie do celów realizacji Konsultacji online, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji oraz dla celów rachunkowych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w Regulaminie sklepu (tutaj).

6

Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres kontkat@lekarskimokiem.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Użytkownika sposobu rozwiązania problemu.
 4. Reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z Regulaminem sklepu (tutaj) i Regulaminem Konsultacji on-line.

7

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, o której poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej w Serwisie. Zmiana warunków korzystania z Serwisu nie będzie dotyczyć Usług zamówionych przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmiany w życie.

 

Scroll to Top