REGULAMIN SKLEPU

Regulamin zawierania umów na odległość z konsumentami korzystającymi ze sklepu internetowego: sklep.lekarskimokiem.pl

§1

Najważniejsze informacje

1. Nowy Regulamin sklepu obowiązuje od: 1.01.2022 rok

2. Stary Regulamin sklepu jest dostępny na osobistą prośbę klienta sklepu, który dokonał zakupu na stronie: sklep.lekraskimokiem.pl przed obowiązywaniem nowego Regulaminu sklepu.

3. Aby uzyskać wgląd do starego regulaminu sklepu należy wysłać pisemną prośbę o udostepnienie go na adres: kontkat@lekarskimokiem.pl

§2

Definicje

 1. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w podsumowaniu zamówienia, przed dokonaniem zapłaty.
 2. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 3. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 6. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 9. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 10. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 11. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 12. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawy.
 13. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 14. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 15. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 16. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 17. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 18. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 19. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.lekarskimokiem.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 20. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 21. Termin realizacji – od 1 do 7 dni roboczych. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, poprzez płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, termin realizacji liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 22. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 23. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 24. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 25. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 26. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.leksrskimokiem.pl określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§3

Dane ogólne i zastosowanie regulaminu sklepu

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad zawierania umów na odległość z konsumentami przez przedsiębiorcę: Lekarskim okiem, Praktyka Lekarska Agnieszka Browarska z siedzibą przy ulicy Bolesława Krzywoustego 321/6a, 51-310 Wrocław, tel. 530 531 047, e-mail: kontkat@lekrakismokiem.pl NIP 8952225957, REGON 387881940 (zwany dalej przedsiębiorcą lub sprzedawcą).
 2. Regulamin ma zastosowanie do zawierania umów przez konsumentów z przedsiębiorcą z wykorzystaniem strony internetowej sklep.lekarskimokiem.pl (zwany dalej Sklepem).
 3. Kupując szkolenie/kurs dotępny w sklepie internetowym sklep.lekarskimokiem.pl Kupujący zobowiązany jest dodatkowo do zapoznania się z regulaminem szkoleń (tutaj).
 4. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 5. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 7. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 9. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
 10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

§4
Zawieranie umowy

 1. Na stronie sklep.lekarskimokiem.pl oferowane są do zakupy z wykorzystaniem internetu, produkty których własność będzie przeniesiona na rzecz konsumenta, po spełnieniu wszystkich warunków określonych przez przedsiębiorcę.
 2. W przypadku zainteresowania konsumenta produktem z oferty sprzedaży dostępnej na stronie sklep.lekarskimokiem.pl, konsument może klikając ikonę z grafika zapoznać się z pełnym opisem produktu.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 • dodanie do koszyka produktu;
 • wybór rodzaju dostawy;
 • wybór rodzaju płatności;
 • wybór miejsca wydania rzeczy;
 • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

4. Po wybraniu do koszyka produktów z oferty sprzedaży dostępnej na stronie www.sklep.lekaskimokiem.pl , konsument będzie zobowiązany do wypełnienia formularza danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, w tym podania danych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i adresu dostawy, adresu e-mail, numeru telefonu a następnie przed wyrażeniem woli związania się umową, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu sklepu i zaakceptowania go. W przypadku zakupu szkolenia/kurs, konsultacji on-line, Członkowstwa w Klubie Fundacji ,,SPECJALIŚCI DZIECIOM”, Konerencji ,,Kompleksowo o karmieniu… Dość z teorią, czas na praktykę” dotępnych w sklepie internetowym: sklep.lekarskimokiem.pl  Kupujący zobowiązany jest dodatkowo do zapoznania się z Regulaminem szkoleń (tutaj) i/lub Regulaminem konsultacji on-line (tutaj) i/lub Regulaminem Konerencji ,,Kompleksowo o karmieniu… Dość z teorią, czas na praktykę” (tutaj) i/lub  Regulaminem Klubu Fundacji ,,SPECJALIŚCI DZIECIOM” (tutaj)

5.  Akceptacja regulaminów jest dobrowolna. Jednak brak akceptacji skutkuje uniemożliwieniem złożenia zamówienia. Złożenie zamówienie na szkolenie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu szkoleń (tutaj),  złozenie zamówienia na konsultację on-line jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu konsultacji on-line (tutaj).  Złożenie zamówienia na Konerencję ,,Kompleksowo o karmieniu… Dość z teorią, czas na praktykę” jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konerencji ,,Kompleksowo o karmieniu… Dość z teorią, czas na praktykę” (tutaj). Złożenie zamówienia na Klub Fundacji ,,SPECJALIŚCI DZIECIOM” jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Klubu Fundacji ,,SPECJALIŚCI DZIECIOM” (tutaj)

6. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

7. Realizacja zamówienia Konsumenta  płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

8. W celu otrzymania faktury prosimy o wpisanie niezbędnych danych do faktury w trakcie składania zamówienia w polu Uwagi do zamówienia.

9. Kupując Warsztaty Edukacyjne dla Rodzin  Warsztaty Edukacujne dla Rodzin on-line Szkoleń z cyklu Rodzic aktywny członek społeczeństwa:

Kupujący oświadcza, że jest mieszkańcem Gminy Wrocław.

 

§5

 Rękojmia

 

 1. Procedura reklamacji w ramach rękojmi za wady sprzedanych produktów: reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Konsument w ciągu wskazanego w poprzednim zdaniu terminu, jest informowany na podany przez siebie adres mailowy lub telefonicznie o wymianie rzeczy wadliwej na wolną od wad (bez nadmiernych niedogodności dla kupującego) albo o usunięciu wady. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Wymiana rzeczy na wolną od wad lub usunięcie wady następuje w rozsądnym terminie, nie później niż dwa tygodnia od daty dostarczenia wadliwego produktu na adres: Reymonta 8, 47-341 Brożec. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

§5

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie sprzedanych rzeczy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Za odstąpienie od umowy poczytuje się również nieodebranie zamówionych produktów.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie sprzedanych rzeczy.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres: kontak@lekarskimokiem.pl).
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wykluczeniem kosztów dostarczenia rzeczy wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie;
 8. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym – nienoszącym śladów użytkowania i w opakowaniu firmowym.
 9. Konsument jest obowiązany ponieść koszty zwrotu rzeczy na adres sprzedawcy, co do których odstąpił od umowy.
 10. Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w drodze mediacji, poprzez skierowanie wniosku o przeprowadzenie mediacji. Koszty mediacji strony ponoszą każda we własnym zakresie.

 

§7

Ograniczenia w odstąpieniu od umowy

 

 1. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§8

Informacja o gwarancji

 

 1. Nie udziela się gwarancji i nie oferuje przedsiębiorca usług posprzedażowych na produkty oferowane do sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklep.lekarskimokiem.pl , co nie wyłącza prawa konsumenta do korzystania z rękojmi za wady.

§9

Ochrona danych osobowych

 1. Konsument chcący dokonać zamówienia w Sklepie zakłada konto użytkownika za pośrednictwem formularza zawartego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Konto użytkownika zawiera dane osobowe i inne dane niezbędne do składania zamówień w Sklepie internetowym. Umożliwia też modyfikację i wprowadzanie danych osobowych konsumenta, adresów wysyłki oraz wgląd w złożone zamówienia.
 3. Konsument zakładając konto zawiera umowę na realizacją zamówienia i obsługę konta. Usunięcie konta jest możliwe i następuje na prośbę klienta, którą należy przesłać na adres kontakt@lekrskimokiem.pl
 4. Administratorem danych osobowych jest Lekarskim okiem, Praktyka Lekarska Agnieszka Browarska z siedzibą przy ulicy Bolesława Krzywoustego 321/6a, 51-310 Wrocław, tel. 530 531 047, e-mail: kontkat@lekrakismokiem.pl NIP 8952225957, REGON 387881940 Dane przetwarzane są na podstawie art. 6. 1. b)  RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.
 5. Dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury ujawniane będą firmie realizującej obsługę księgową.
 6. Dane osobowe niezbędne do zrealizowania przesyłki ujawniane będą firmie realizującej przesylkę.
 7. Dane osobowe Kilenta mogą być przekazane podmiotom i instytucjom współpracujących w pracach organizacyjnych, wydawniczych oraz podmiotom powiązanym z Organizatorami tj. Wydawnictwo Specjaliści Dzieciom. Poza tym dane osobowe mogą być przekazane tylko podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z wystawieniem ostatniej faktury dla danego klienta.
 9. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W celu realizacji tego prawa należy wysłać żądanie na adres: kontakt@lekarskimokiem.pl.
 10. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usług Sklepu.
 11. Konto użytkownika chronione jest podanym przez Klienta hasłem, każdy Klient w celu logowania się do swojego konta podaje unikalny login – nazwę użytkownika. Klient zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła osobom trzecim. Za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez Klienta loginu i hasła innym osobom Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności dostępnej na https://lekarskimokiem.pl/privacy-policy/

§10

Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. Zamówienia składane przed wprowadzeniem zmian realizowane będą na zasadach obowiązujących przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (sklep.lekarskimokiem.pl/regulamin/).
 4. Do zawieranych umów wskazanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 30-05-2014 roku Dz.U.2014.827 (U) Prawa konsumenta.
 5. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o prawach autorskich.