Wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej lekarskimokiem.pl (teksty, zdjęcia, opisy itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

 

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji. 

Niniejsza strona jest własnością Lekarskim okiem.

Znak towarowy Lekarskim okiem jest chroniony prawem ochronnym pod numerem Z.529475
Znak towarowy słowno-graficzny SPECJALIŚCI DZIECIOM jest chroniony prawem ochronnym pod numerem Z.523218

Polityka prywatności i cookies

 

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze stron internetowych:

 • lekarskimokiem.pl
 • sklep.lekarskimokiem.pl
 • kursy.lekarskimokiem.pl
 • konferencja.lekarskimokiem.pl
 • klub.lekarskimokiem.pl

(dalej łącznie: „Strona internetowa”) oraz usług świadczonych przez Administratorów.

Administratorzy danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

 1. Lekarskim okiem, Praktyka Lekarska Agnieszka Browarska z siedzibą we Wrocławiu ( adres siedziby  Bolesława Krzywoustego 321/6a, 51-310 Wrocław), posiadająca NIP 8952225957, REGON 387881940 (dalej: „Administrator 1” lub „Praktyka Lekarska”)

lub

 1. Fundacja ,,SPECJALIŚCI DZIECIOM” z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Chorwacka 16 / 32, 51-107 Wrocław) wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000894364, posiadająca NIP 8952229760, REGON 388670091; (dalej: „Administrator 2” lub „Fundacja”).

 

Administrator 1 i Administrator 2 zwani są także „Administratorami”.

W przypadku, gdy w dalszych postanowieniach Polityki mowa jest o:

 1. Administratorze 1albo Administratorze 2 – dane postanowienie Polityki odnosi się wyłącznie do tego konkretnego Administratora;
 2. Administratorach– dane postanowienie Polityki odnosi się z osobna zarówno do Administratora 1, jak i Administratora 2, którzy w danym przypadku ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych bez udziału drugiego Administratora;
 3. Współadministratorach– dane postanowienie Polityki odnosi się do Administratora 1 i Administratora 2, którzy w danym przypadku wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kontakt z Administratorami

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres:

kontakt@lekarskimokiem.pl– w odniesieniu do wiadomości adresowanych do Administratora 1;

kontakt@lekarskimokiem.pl– w odniesieniu do wiadomości adresowanych do Administratora 2.

Środki ochrony danych osobowych

Administratorzy stosują nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie ze Strony internetowej oraz usług świadczonych przez Administratorów wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

 

 

Przetwarzane dane Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania/ przetwarzana danych osobowych
1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie usług medycznych 1.      imię i nazwisko,

2.      płeć

3.      PESEL

4.      datę urodzenia

5.      adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli dany pacjent nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski

6.      numer telefonu

7.      adres e-mail

8.      obywatelstwo

9.      numer dowodu tożsamości.

10.  dane o stanie zdrowia.

11. odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie

12. wizerunek pacjenta uwieczniony na nagraniu filmowym

 

art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej jako Rozporządzenie Ministra Zdrowia) Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa tj. przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 29 ust 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych 1.      imię i nazwisko,

2.      płeć

3.      PESEL

4.      datę urodzenia

5.      adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli dany pacjent nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski

6.      numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

7.      informację o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

8.      numer telefonu

9.      adres e-mail

10.  obywatelstwo

11.  numer dowodu tożsamości.

12.  dane o stanie zdrowia.

 

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa tj. przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 29 ust 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskich 1.      imię i nazwisko,

2.      płeć

3.      PESEL

4.      datę urodzenia

5.      adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli dany pacjent nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski

6.      numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

7.      informację o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

8.      numer telefonu

9.      adres e-mail

10.  obywatelstwo

11.  numer dowodu tożsamości.

12.  dane o stanie zdrowia.

13. odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie

 

art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa tj. przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 29 ust 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Postawienie diagnozy medycznej 1.      dane o stanie zdrowia.

2. uwieczniony na nagraniu filmowym.

3. odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

 

art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa tj. przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 29 ust 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej 1.      imię (imiona) i nazwisko osoby upoważnionej,

2.      numer PESEL (w przypadku osoby która nie maja nadanego numeru PESEL

3.      numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość)

4.      numer telefony kontaktowego,

5.      adres e-mail.

 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa tj. przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 29 ust 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań, w celu podejmowania działań w ramach profilaktyki zdrowotnej, co stanowi również prawnie uzasadniony interes ADO, jakim jest obsługa pacjenta 1.      imię i nazwisko,

2.      PESEL

3.      datę urodzenia

4.      adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli dany pacjent nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski

5.      numer telefonu

6.      adres e-mail

7.      obywatelstwo

8.      numer dowodu tożsamości

 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

art. 6 ust. 1 lit. e RODO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

 Przez okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej niż do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Profilaktyka zdrowotna 1.      imię i nazwisko,

2.      płeć

3.      PESEL

4.      datę urodzenia

5.      adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli dany pacjent nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski

6.      numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

7.      informację o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

8.      numer telefonu

9.      adres e-mail

10.  obywatelstwo

11.  numer dowodu tożsamości.

12.  dane o stanie zdrowia.

13. odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie

14. wizerunek pacjenta uwieczniony na nagraniu filmowym

 

art.9 ust 1 lit. h RODO w zw. Z art. 3 ust 2 ustawy  o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

art. 6 ust 1 lit e RODO

 

art 9 ust 2 lit g RODO

 

art 9 ust 2 lit. I RODO

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa tj. przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 29 ust 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Ww. dane będą przetwarzane przez Administratora 1

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem wykonania świadczeń wskazanych w celach przetwarzania. Ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wykonania celów przetwarzania.

Obsługa formularza kontaktowego 1.      Imię

2.      Adres e-mail.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Przetwarzanie do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Ww. dane będą przetwarzane przez Współadministratorów

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).

Organizacja wydarzenia (w formie stacjonarnej lub online) oraz umożliwienie wzięcia w nim udziału 1.         imię i nazwisko;

2.         adres e-mail;

3.         opcjonalnie – inne dane kontaktowe;

4.         dane organizacji, do której należysz;

5.         odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu rejestracyjnym.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przetwarzanie od czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o udział w wydarzeniu.
Ww. dane będą przetwarzane przez Administratorów

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o udział w wydarzeniu (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w wydarzeniu).

Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Usługi Kursu/szkolenia  online 1.      imię i nazwisko;

2.      adres poczty elektronicznej;

3.      numer telefonu;

4.      adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);

5.      opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Uczestnik jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).

art. 6 ust. 1 lit. b RODO do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Usługi Kursu/szkolenia online
Ww. dane będą przetwarzane przez Administratorów

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy o dostarczanie Usługi Kursu/szkolenia online (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. Umowy)

 

Realizacja umowy sprzedaży zawartej z kupującym w tym dostarczenie kupującemu  towaru lub usługi, kontakt z kupującym w związku z realizacja zamówienia, wystawienie dokumentu rozliczeniowego 1.      imię i nazwisko;

2.      adres poczty elektronicznej;

3.      numer telefonu;

4.      adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);

 

Art. 6 ust 1 lit b RODO Okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży ( od złożenia zamówienia do jego zrealizowania)
Ww. dane będą przetwarzane przez Administratora 1

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem realizacja umowy sprzedaży zawartej z kupującymi  (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. Umowy)

 

Realizacja umowy na prowadzenie konta w sklepie internetowym 1.      imię i nazwisko;

2.      adres poczty elektronicznej;

3.      numer IP

 

Art. 6 ust 1 lit b RODO Okres prowadzenia konta
Ww. dane będą przetwarzane przez Administratora 1

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem realizacja umowy prowadzenia konta w sklepie internetowym  (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia konta w sklepie internetowym)

 

Zawarcie i wykonanie odpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego 4.      imię i nazwisko;

5.      adres poczty elektronicznej;

6.      numer telefonu;

7.      adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);

8.      opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).

art. 6 ust. 1 lit. b RODO do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego
Ww. dane będą przetwarzane przez Administratorów

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania odpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania odpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego).

Zawarcie i wykonanie nieodpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego
 1. imię i nazwisko;

2.      adres poczty elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przetwarzanie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z nieodpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego
Ww. dane będą przetwarzane przez Administratorów

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania nieodpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania nieodpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego).

Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Newslettera 1.      adres poczty elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. b RODO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przetwarzanie do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania albo do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Newslettera (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).
Ww. dane będą przetwarzane przez Współadministratorów

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera).

Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego 1.      imię i nazwisko

2.      adres poczty elektronicznej

 

art. 6 ust. 1 lit.b RODO na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych

 

Okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenie korespondencji/ rozmów związanych ze zgłoszeniem jednak nie dłużej niż do wycofania zgody a przetwarzanie danych
Ww. dane będą przetwarzane przez Administratorów

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność kontaktu).

 

Realizacja zamówionego kontaktu telefonicznego 1.      imię i nazwisko

 1. numer telefonu
Art. 6 ust 1 lit a RODO Przez okres niezbędny do zrealizowania zamówionego kontaktu
Ww. dane będą przetwarzane przez Administratorów

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówionego kontaktu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność kontaktu).

 

Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego 1.      imię i nazwisko

2.      adres poczty elektronicznej

3.      adres zamieszkania/siedziby

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

udzielenia odpowiedzi na reklamację – art. 7a ustawy o prawach konsumenta;

realizacji uprawnień Klienta wynikających z przepisów o odpowiedzialności Administratora w przypadku niezgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z dotyczącą go Umową)

Przetwarzanie przez czas postępowania reklamacyjnego, a w wypadku realizacji ww. uprawnień Klienta – do czasu ich przedawnienia
Ww. dane będą przetwarzane przez Administratorów

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację lub realizacji uprawnień Klienta wynikających z przepisów o odpowiedzialności Administratora w przypadku niezgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z dotyczącą go Umową (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację oraz realizacji ww. uprawnień).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami 1.      imię i nazwisko/firma;

2.      adres e-mail;

3.      adres zamieszkania/siedziby;

4.      numer PESEL/KRS;

5.      numer NIP

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 9 ust 2 lit f RODO

Przetwarzanie do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej.
Ww. dane będą przetwarzane przez Administratorów

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)

Administrowanie Stroną internetową 1.      adres IP;

2.      data i czas serwera;

3.      informacje o przeglądarce internetowej;

4.      informacje o systemie operacyjnym

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przetwarzanie do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Ww. dane będą przetwarzane przez Współadministratorów

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność działania Strony internetowej w sposób prawidłowy).

Dodawanie opinii o produktach i usługach 1.      imię i (opcjonalnie) nazwisko;

2.      adres e-mail;

3.      numer IP.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO Przetwarzanie do czasu cofnięcia udzielonej zgody (usunięcia opinii).
Ww. dane będą przetwarzane przez Współadministratorów

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dodania opinii (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność dodania opinii).

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej 1.      imię i nazwisko,

2.      adres zamieszkania,

3.      numer dowodu osobistego,

4.      numery NIP i PESEL,

5.      adres e-mail.

Art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 74 ust 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej  i podatkowej wynikający z przepisów prawa tj. okres 5 lat liczy od końca roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy
Ww. dane będą przetwarzane przez Administratorów

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prowadzenia dokumentacji podatkowej.

Wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach marketingowych na podstawie udzielonej zgody 1.      wizerunek Art. 6 ust 1 lit a RODO – zgoda na przetwarzanie i wykonanie wizerunku Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu , nie dłużej jednak niż do wycofania przez Państwa zgody
Ww.  dane będą przetwarzane przez Administratorów

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku w celach marketingowych.  (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)

Prowadzenie profili Administratorów w serwisach Facebook, Instagram (dalej łącznie: „Serwisy”) 1.      nazwa Twojego profilu;

2.      dane, które umieściłeś na swoim profilu jako „publiczne”.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO  

Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Ww. dane będą przetwarzane przez Administratorów

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z profili Administratorów w danym Serwisie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność korzystania z profilu Administratorów).

W zakresie pozostałego korzystania z serwisów Facebook i Instagram –dane osobowe przetwarza Meta Platforms Ireland Limited w oparciu o ustanowione przez siebie regulamin i politykę prywatności.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorami:

 • pracownicy i współpracownicy Administratorów upoważnieni do przetwarzania danych osobowych na polecenie Administratorów;
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
 • dostawca domeny internetowej;
 • dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez Administratorów działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
 • dostawca usługi Newslettera;
 • firma świadcząca usługi księgowe;
 • dostawca usługi szybkiej płatności online;
 • inne osoby, podmioty lub organy (np. osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta, towarzystwa ubezpieczeniowe, Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach realizowania świadczeń z środków publicznych, policja, prokuratora, sądy, podmioty takie jak banki i operatorzy płatności),

z zastrzeżeniem, że udostępnienie Twoich danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: Wielka Brytania, Kanada, USA, Chile, Brazylia, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Indie, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur, Tajwan (Republika Chińska), Indonezja oraz Australia. Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są:

 • w przypadku Wielkiej Brytanii, Kanady, Izraela i Japonii – decyzje Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w każdym z ww. państw trzecich;
 • w przypadku USA, Chile, Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Indii, Chin, Korei Południowej, Singapuru, Tajwanu (Republiki Chińskiej), Indonezji oraz Australii – klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Możesz uzyskać od Administratorów kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratorów oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 3. możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:
  1. dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
  2. skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
  3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  4. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 4. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 6. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 7. masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 8. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wtyczki mediów społecznościowych

 1. Na stronie Serwisu wykorzystywane są wtyczki mediów społecznościowych z sieci Facebook, Google, Twitter, Linkedin w ramach art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (jako podstawowym celu reklamowo-promocyjnym administratora), aby umożliwić użytkownikowi udostępnianie treści oraz dostęp do kanałów prowadzonych przez Administratora.
 2. Wtyczki oznaczone są logiem każdego z wymienionych powyżej kont portali społecznościowych. Znajdują się tam również dodatki w zakresie możliwości pozostawienia przycisku ,,Lubię to’’ czy ,,Udostępnij’’. Każdy z Serwisów posiada odrębną politykę prywatności, z której treścią zapoznać można się wchodząc na poszczególną stronę za pomocą wtyczki. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio do portalu społecznościowego z przeglądarki i integrowana ze stroną. Te informacje (w tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki użytkownika na serwer danego Serwisu społecznościowego, gdzie kolejno są one przechowywane.
 3. Cel i zakres gromadzenia danych oraz informacje o dalszym ich przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez portale społecznościowe, a także związane z tym prawa oraz opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć na każdym z wymienionych portali. Jeśli nie chcesz, aby portal społecznościowy przypisywał zebrane informacje o wizycie w naszym Serwisie bezpośrednio do Twojego profilu, należy uprzednio wylogować się z konta na danym portalu społecznościowym przed odwiedzeniem witryny.
 4. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Pliki cookies

 1. Współdministratorzy informują, że Strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratorów, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystają Administratorzy.
 2. Współadministratorzy wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
  1. zapewnienie prawidłowego działania Strony internetowej– dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działania Strony internetowej, korzystanie z dostępnych na niej funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
  2. zwiększenie komfortu przeglądania Strony internetowej– dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
  3. utrzymywanie stanu sesji po zalogowaniu na konto– dzięki plikom cookies, nie jest wymagane podawanie danych uwierzytelniających na każdej przeglądanej podstronie, co sprzyja komfortowi korzystania ze Strony internetowej;
  4. tworzenie statystyk– pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze Strony internetowej (np. ilu użytkowników ją odwiedza, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie). Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Strony internetowej i dostosowywanie jej działania do preferencji użytkowników.
  5. prowadzenia działań marketingowych– dzięki plikom cookies, Administratorzy mogą kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.
 3. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratorów wyświetlana jest przy pierwszym wejściu na Stronę internetową.
 4. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorom na Twoją identyfikację.
 5. Administratorzy korzystają z następujących narzędzi wykorzystujących pliki cookies:
  1. niezbędne pliki cookies Strony internetowej– pliki te umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Strony internetowej (służą one m.in. do dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania ze Strony internetowej).
  2. Google Analytics– narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google LLC) umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Stronę internetową oraz czynić ją bardziej przyjazną dla użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 2 lat;
  3. Google Ads– narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google LLC) umożliwia zbieranie danych o Twoich preferencjach (m.in. o odwiedzanych podstronach, przeglądanych treściach) i umożliwia kierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na innych stronach internetowych, które odwiedzasz. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Ads pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy;
  4. Facebook Pixel– narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited) umożliwia ustalenie, że odwiedziłeś Stronę internetową, a także skierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie ich skuteczności. Pliki cookies wykorzystywane przez Facebook Pixel pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy.
 6. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Stronę internetową lub inne strony. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

Zmiany polityki prywatności

Administratorzy danych zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w funkcjonalności Serwisu. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administratorzy danych powiadomi wszystkich jego użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Polityka obowiązuje od dnia 11.09.2023

 

Scroll to Top