REGULAMIN

ELEKTRONICZNEGO ZAKUPU USŁUG ŚWIADCZEŃ́ ZDROWOTNYCH OFEROWANYCH PRZEZ LEKARSKIMOKIEM.PL W RAMACH PROWADZONEJ PRZEZ PRAKTYKĘ LEKARSKĄ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ

 

 

Wobec faktu, iż Lekarskim okiem, Praktyka Lekarska Agnieszka Browarska udostępnia Użytkownikowi możliwość:

–  nabycia usług świadczenia zdrowotnego poprzez dokonanie elektronicznej rezerwacji wizyty w Lekarskim okiem, Praktyka Lekarska Agnieszka Browarska,

a także biorąc pod uwagę wymogi ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) sporządzony został niniejszy Regulamin.

 

 

 

DEFINICJE:

 

UsługodawcaLekarskim okiem, Praktyka Lekarska Agnieszka Browarska z siedzibą we Wrocławiu (51-310) przy ul. Bolesława Krzywoustego 321/6a, posiadająca NIP 8952225957, REGON 387881940 – dalej: Praktyka lekarska;

 

Użytkownik – Pacjent lub osoba, która jest przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną do działania w imieniu Pacjenta zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych i/lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Usługodawcę poprzez rezerwację wizyty w Praktyce lekarskiej;

 

Usługa – elektroniczna rezerwacja wizyty w Praktyce lekarskiej w celu uzyskania świadczenia zdrowotnego i zapłata za wizytę za pośrednictwem strony konsultacje.lekarskimokiem.pl

 

Regulamin -regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);

Strona Internetowa – strona internetowa Usługodawcy;

Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Usługodawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 

 

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE:

 

 1. Obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

 

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.

 

ZAKRES USŁUG:

 

 1. Usługodawca świadczy Usługi bezpłatnie.

 

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę rezerwacji wizyty w Praktyce lekarskiej.

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Aby skorzystać z Usługi konieczne jest posiadanie:
 • dostępu do sieci Internet
 • adresu e-mail
 • zaktualizowanej przeglądarki internetowej
 • rachunku bankowego.
 1. Użytkownik korzystając ze Strony Internetowej zobowiązany jest do:
 • podania prawdziwych, prawidłowych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd danych osobowych;
 • nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym
 • używania legalnego oprogramowania,
 • posiadania na bieżąco aktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz firewall’a.

 

 1. Przeglądarka Użytkownika powinna mieć ustawienia bezpieczeństwa na poziomie przynajmniej średnim.

 

 1. Wyłączenie funkcji obsługi Cookies nie blokuje możliwości korzystania z Usług, jednakże może w niektórych sytuacjach prowadzić do utrudnień w połączeniu ze Stroną Internetową. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej konsultacje.lekarskimokiem.pl wynikające z wyłączenia przez Użytkownika obsługi Cookies.

 

 1. Podczas świadczenia Usług Usługodawca zapewnia bezpieczny transfer danych oraz proces autoryzacji, które odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.

 

 1. Świadczenie Usług jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

 

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych a także za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych.

 

 1. Korzystanie z Usługi wymaga podania przez Użytkownika:
 • imienia i nazwiska Pacjenta
 • adresu e-mail Użytkownika
 • telefonu Użytkownika

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować Regulamin.

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY:

 1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą dokonania płatności na rachunek bankowy Praktyki lekarskiej, po wymianie informacji między Praktyką lekarską a osobą mającą dostęp do adresu email oraz numeru telefonu podanego w odpowiednim formularzu, na który skierowana zostanie potwierdzenie wizyty.

 

 1. Umowa zawierana jest na czas określony obejmujący realizację Usługi.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

 

 1. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone drogą korespondencji e-mail na adres: kontakt@lekarskimokiem.pl

 

 1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli:
 • Usługodawca udzielił już świadczenia zdrowotnego będącego rezultatem zawartej umowy;
 • spełnianie świadczenia zdrowotnego rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

REKLAMACJA:

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji związanej ze świadczeniem Usługi.

 

 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinna zostać wskazana przyczyna reklamacji oraz żądanie Użytkownika.

 

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika umożliwiające jego zidentyfikowanie.

 

 1. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

 1. Użytkownik ma możliwość złożenia zgłoszenia reklamacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@lekarskimokiem.pl lub pod adresem korespondencyjnym: Bolesława Krzywoustego 321/6a, 51-310 Wrocławiu

 POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

 1. Konsument ma m.in.: możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 

 1. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 

 1. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.11.2023 i dotyczy Umów zawieranych z Użytkownikiem po jego wejściu w życie.

 

 1. W przypadku zmiany Regulaminu, do umów zawartych przed tą zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Użytkownika.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:
 • Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

 

 1. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy określony według przepisów obowiązującego prawa.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Wzór odstąpienia od umowy 

 

Adresat:

 

Lekarskim okiem, Praktyka Lekarska Agnieszka Browarska z siedzibą we Wrocławiu (51-310) przy ul. Bolesława Krzywoustego 321/6a, NIP 8952225957

 

Ja ………………………………………… ………………

niniejszym informuję o odstąpieniu od wykonania Umowy o świadczenie usługi medycznej zawartej droga elektroniczną.

 

 

Data zawarcia umowy………………………………………….

 

 

Imię i nazwisko konsumenta………………………………….

 

 

Adres konsumenta…………………………………………….

 

 

Podpis konsumenta (tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej)

 

………………………………………………………..

 

 

 

Data……………………………………………………….

 

 

 

Scroll to Top