Pierwsza Konferencja ,,Laktacyjny MasterClass” 

On-line, 20-21 stycznia 2024 r.

 

 

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem Pierwszej Konferencji ,,Laktacyjny MasterClass” jest:

Lekarskim okiem, Praktyka Lekarska Agnieszka Browarska z siedzibą przy ulicy Bolesława Krzywoustego 321/6a, 51-310 Wrocław, NIP 8952225957, REGON 387881940;

Fundacja ,,SPECJALIŚCI DZIECIOM” z siedzibą przy ulicy Chorwacka 16 / 32, 51-107 Wrocław, KRS 0000894364, NIP 8952229760 ,REGON 388670091;

HAFIJA Agata Brojanowska Aleksandrowicz ul.Żurawicka 21a/9, 02-495 Warszawa Numer NIP 1132252319 Numer REGON 381799491 ;

2. Uczestnikiem wydarzenia może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna, w szczególności pracująca lub planująca pracę z dziećmi w pierwszym roku życia, która spełni łącznie wszystkie elementy zawarte w części 2 Regulaminu Uczestnictwa punkt 1.

3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa na Pierwszą Konferencję ,,Laktacyjny MasterClass” obowiązują wszystkich Uczestników.

4. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora przez złożenie zamówienia na stronie sklep.lekarskimokiem.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz jest formą zawarcia zobowiązań pomiędzy stronami.

5. Warunkiem odbycia się Konferencji jest zebranie się odpowiedniej ilości Uczestników.

 

 

2

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Warunkiem uzyskania statusu uczestnika Pierwszej Konferencji ,,Laktacyjny MasterClass” jest spełnienie łącznie poniższych postanowień:
 • Rejestracja w systemie rejestracyjnym online przez złożenie zamówienia na stronie: sklep.lekarskimokiem.pl;
 • Otrzymanie od organizatora za pomocą systemu online potwierdzenia rejestracji – dokonania złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia. W przypadku braku informacji potwierdzającej rejestrację w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji uprasza się o kontakt pod adresem mailowym – kontakt@lekarskimokiem.pl.
 • Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania mailowego potwierdzenia rejestracji – złożenia zmówienia, jednak nie później niż na 10 dni przed planowaną datą wydarzenia. W przypadku braku wniesienia opłaty nastąpi automatyczne wykreślenie z listy uczestników, o czym zostanie poinformowany uczestnik drogą mailową – anulowanie zamówienia.

1. Konferencja odbywa się w trybie on-line.

2. Wyróżnia się jedną formę uczestnictwa w wydarzeniu: udział bierny – uczestnik, który spełnił łącznie wszystkie warunki uczestnictwa z ⸹2 pkt. 1, w ramach udziału biernego przysługuje mu:

 

1. Dostęp na żywo do dwóch dni konferencji.

2. Możliwość swobodnego zadawania pytań prelegentom.

3. 14 dniowy dostęp do nagrań wystąpień prelegentów wraz z sesjami Q&A.

4. Certyfikat.

5. Materiały pokonferencyjne w formacie pdf.

6. Zniżka na kurs 95h Laktacyjny MasterClass przygotowujący do egzaminu na IBCLC.

7. Zniżka na szkolenia organizowane przez Fundację ,,SPECJALIŚCI DZIECIOM”

 

 

3

ZASADY KONFERENCJI

 

 1. Termin rejestracji online (złożenia zamówienia na stronie sklep.lekarskimokiem.pl) na Konferencję upływa 10 stycznia 2024 roku. Po tym terminie rejestracja online (złożenie zamówienia na stronie sklep.lekarskimokiem.pl) będzie niedostępna, chyba że Organizator przedłuży termin rejestracji (składania zamówień na stronie sklep.lekarskimokiem.pl).
 2. Prawo udziału w Konferencji przysługuje podmiocie, osobie fizycznej lub prawnej, w szczególności pracującej lub planującej pracę z dziećmi w pierwszym roku życia, która spełni łącznie wszystkie elementy zawarte w ⸹ 2 pkt 1.
 3. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniach, w którym odbywa się wydarzenie, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi podczas Konferencji przez niego lub delegowane przez niego osoby.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w szkoleniu uczestnika, który:
 • a. przeszkadza innym uczestnikom lub prowadzącemu szkolenie;
 • b. znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

8. Zachowania opisane w ⸹3 pkt.7. są równoznaczne z odstąpieniem od umowy z winy uczestnika. W takiej sytuacji uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatorów.

10. Uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie terminu i/lub miejsca Konferencji w uzasadnionym przypadku tj. gdy sytuacja sanitarno-epidemiologiczna lub prawna uniemożliwi spotkanie.

 

4

PŁATNOŚCI

 

 1. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia i nie później niż 10 dni przed datą Konferencji. Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu dokonania zamówienia na stronie sklep.lekarskimokiem.pl.
 2. Sposób dokonania wpłaty oraz terminy realizacji zostały uregulowane na stronie internetowej dotyczącej wydarzenia oraz w Regulaminie Konferencji.
 3. Opłaty należy realizować na numer konta: PKO BP 05 1020 3714 0000 4202 0410 7504 tytułem: nr zamówienia.
 4. W momencie złożenia i opłacenia zamówienia będzie wystawiona faktura zaliczkowa. Ostateczna faktura lub rachunek zostaną wystawione do 14 dni od daty zakończenia Konferencji.
 5. Na pisemną prośbę Uczestnika jest możliwość rozłożenia płatności na raty. Jednak ostatnia rata musi zostać wpłacona najpóźniej do 10 dni przed datą Konferencji.
 6. Każda prośba, o której mowa w ⸹ 4 pkt.5 będzie indywidualnie rozpatrzona przez Organizatorów.
 7. W momencie nie zebrania się grupy Uczestników, a tym samym nie odbycia się Konferencji, wszyscy zapisani Uczestnicy otrzymają zwrot środków.

 

 

5

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

 

 1. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: kontakt@lekarskimokiem.pl, jednak nie później niż na 28 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Konferencji.
 2. Opłata rejestracyjna oraz pozostałe opłaty nie podlegają zwrotowi, z wykluczeniem sytuacji opisanej w ⸹5 punkt 1.
 3. Każda sytuacja losowa inna niż opisana w ⸹5 pkt 1. będzie rozpatrywana indywidualnie na pisemny wniosek złożony drogą elektroniczną przez Uczestnika na adres: kontakt@lekarskimokiem.pl .

 

6

UTRWALANIE KONFERENCJI

 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na stremowanie na żywo, nagrywanie i udostępnianie materiałów z ich udziałem innym Uczestnikom konferencji.
 2. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. cyfrowo,
 • zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. cyfrowo,
 • wprowadzanie do obrotu,
 • wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
 • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach strony internetowej lekarskimokiem.pl).

 

 

7

WIZERUNEK

 

 1. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatorów w celu pokazania wydarzenia i jego promowania.
 2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje takie formy publikacji jak: plakaty, ulotki, drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.
 3. Uczestnik udziela zgody i licencji bezterminowej i bezpłatnej na rozpowszechnianie wizerunku, głosu i wypowiedzi, które miały miejsce podczas konferencji na polach eksploatacji wymienionych w ⸹6 pkt. 2.
 1. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w zakresie sprecyzowanym w ⸹6 pkt. 2.
 2. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie do poinformowania Organizatorów na piśmie o naruszeniu jego dóbr osobistych i sprzeciwie rozpowszechniania wizerunku.
 3. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby po wpłynięciu takiej informacji od Uczestnika niezwłocznie podjąć działania mające na celu ochronę wizerunku wynikającą ze zgłoszenia uczestnika.

 

 

8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Lekarskim okiem, Praktyka Lekarska Agnieszka Browarska, z siedzibą przy ulicy Bolesława Krzywoustego 321/6a, 51-310 Wrocław, NIP 8952225957, REGON 387881940
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: kontakt@lekarskimokiem.pl
 3. Uczestnicy Konferencji mogą skontaktować się z Organizatorami telefonicznie lub mailowo zgodnie z aktualnie obowiązującymi informacjami na stronie www.lekarskimokiem.pl
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji zobowiązań dotyczących Konferencji, jak i działań powiązanych z Konferencją.
 5. W czasie przetwarzania danych osobowych Uczestników Konferencji stosujemy następujące zasady:
 6. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą);
 7. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele;
 8. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
 9. Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale jednocześnie obligatoryjna do zgłoszenia udziału oraz realizacji wynikających zobowiązań.
 11. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez czas nieoznaczony oraz zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych, jednak nie dłużej niż jest to konieczne.
 12. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane podmiotom i instytucjom współpracujących w pracach organizacyjnych, wydawniczych oraz podmiotom powiązanym z Organizatorami tj. Wydawnictwo Specjaliści Dzieciom. Poza tym dane osobowe mogą być przekazane tylko podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
 13. Prawa:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego,
  6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  7. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Organizatorzy posługują się danymi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  8. prawo otrzymania od Organizatorów danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali jego dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie otrzymanej zgody.
 14. Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik powinien się skontaktować z Organizatorami w sposób wskazany powyżej.
 15. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

 

 

9

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

 

 1. Organizator oświadcza, że w uzasadnionym przypadku – tj. z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną konferencja może się nie odbyć we wskazanym terminie lub miejscu.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub miejsca. W przypadku zmiany terminu lub miejsca Konferencji opłaty za udział nie podlegają zwrotowi.

 

 

10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz do jego interpretacji w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą mniej korzystne dla Uczestników.
Scroll to Top