1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem Klubu Fundacji ,,SPECJALIŚCI DZIECIOM”  i Klubu Fundacji ,,SPECJALIŚCI DZIECIOM”2 jest:

Lekarskim okiem, Praktyka Lekarska Agnieszka Browarska z siedzibą przy ulicy Bolesława Krzywoustego 321/6a, 51-310 Wrocław, NIP 8952225957, REGON 387881940;

Fundacja ,,SPECJALIŚCI DZIECIOM” z siedzibą przy ulicy Chorwacka 16 / 32, 51-107 Wrocław, KRS 0000894364, NIP 8952229760 ,REGON 388670091;

2. Członkiem/Członkinią Klubu może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna, w szczególności pracująca lub planująca pracę z dziećmi w pierwszym roku życia, która spełni łącznie wszystkie elementy zawarte w części 2 Regulaminu Klubu Fundacji ,,SPECJALIŚCI DZIECIOM”2 punkt 1.

3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia na Członka/Członkinię Klubu Fundacji ,,SPECJALIŚCI DZIECIOM”2.

4. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora przez złożenie zamówienia na stronie sklep.lekarskimokiem.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Członka/Członkinię niniejszego Regulaminu oraz jest formą zawarcia zobowiązań pomiędzy stronami.

2

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Warunkiem uzyskania statusu Członka/Członkini Klubu Fundacji ,,SPECJALIŚCI DZIECIOM” 2jest spełnienie łącznie poniższych postanowień:
 • Rejestracja w systemie rejestracyjnym online przez złożenie zamówienia na stronie: sklep.lekarskimokiem.pl;
 • Otrzymanie od organizatora za pomocą systemu online potwierdzenia rejestracji – dokonania złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia. W przypadku braku informacji potwierdzającej rejestrację w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji uprasza się o kontakt pod adresem mailowym – kontakt@lekarskimokiem.pl.
 • Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania mailowego potwierdzenia rejestracji. W przypadku braku wniesienia opłaty nastąpi automatyczne wykreślenie z listy Członków/Członkiń, o czym zostanie poinformowany składający zamówienie drogą mailową – anulowanie zamówienia.

1. Spotkania Klubu Fundacji ,,SPECJALIŚCI DZIECIOM”2 odbywa się w trybie on-line.

2. Wyróżnia się jedną formy Członkostwa w Klubie: udział czynno-bierny – Członekowi/Członkini, który spełnił/a łącznie wszystkie warunki  z ⸹2 pkt. 1, w ramach udziału czynno -biernego przysługuje:

 • Mentoring w grupie diagnostyczno-terapeutycznej pod nadzorem eksperckim, w postaci zamkniętych spotkania on-line celem wspólnej nauki i wymiany doświadczeń.
 • Nauka czytania badań naukowych, ich analiza i wykorzystanie w praktyce (dwugodzinne szkolenie on-line z możliwością odsłuchania w późniejszym czasie).
 • Dostęp do tematycznych webinarów edukacyjnych dotyczących rozwoju i żywienia dzieci.
 • Dostęp na żywo do grup wsparcia.
 • Pierwszeństwo zapisu wraz z promocyjnymi cenami na organizowane przez nas wydarzenia.
 • Specjalne kody zniżkowe od Honorowych Członków i Członkiń.
 • Indywidualny 20% kod promocyjny z wybranym przez Ciebie hasłem na książkę ,,Rodzicu, poznaj mnie”.
 • Przyjacielskie wsparcie – będzie to miejsce wolne od ocen, pouczania, krytyki i hejtu. Stworzymy bezpieczną przestrzeń do nauki, wymiany doświadczeń ale i poklepania się po ramieniu.
 • Każdy Klubowicz/ka otrzyma od nas certyfikaty ukończonych szkoleń.
 • Po zdaniu testu końcowego Klubowczowi/ce przysługiwać będzie 10 pkt CERPs
 • Dostęp do zamkniętej grupy w mediach społecznościowych.

3

ZASADY KLUBU FUNDACJI ,,SPECJAIŚCI DZIECIOM”

 

 1. Termin rejestracji online (złożenia zamówienia na stronie sklep.lekarskimokiem.pl)  upływa Z  DNIEM PIERWSZEGO SZKOLENIA DANEGO KWARTAŁU. Po tym terminie rejestracja online (złożenie zamówienia na stronie sklep.lekarskimokiem.pl) będzie niedostępna, chyba że Organizator przedłuży termin rejestracji (składania zamówień na stronie sklep.lekarskimokiem.pl).
 2. Prawo udziału w Klubie przysługuje podmiocie, osobie fizycznej lub prawnej, w szczególności pracującej lub planującej pracę z dziećmi w pierwszym roku życia, która spełni łącznie wszystkie elementy zawarte w ⸹ 2 pkt 1.
 3. Organizator ustala plan spotkań Klubu oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniach, w którym odbywa się wydarzenie, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje wypowiedzi podczas spotkań Klubu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Klubie Członka/Członkini, który/a:
 • a. przeszkadza innym Członkom/Członkiniom lub prowadzącemu szkolenie;
 • b. znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

6. Zachowania opisane w ⸹3 pkt.7. są równoznaczne z odstąpieniem od umowy z winy Członka/kini. W takiej sytuacji Członkowi/ini nie przysługuje zwrot kosztów.

4

PŁATNOŚCI

 

 1. Warunkiem bycia Członkiem/Członkiniom jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. Wysokość opłaty jest podana na stronie produktu Klub Fundacji ,,SPECJALIŚCI DZIECIOM”2  na stronie sklep.lekarskimokiem.pl.
 2. Sposób dokonania wpłaty oraz terminy realizacji zostały uregulowane na stronie internetowej dotyczącej wydarzenia bądź w indywidualnej Umowie Kupa-Sprzedaży zawartej między Sprzedającym: Lekarskim Okiem Praktyka Lekarska Agnieszka Browarska NIP 8952225957, Bolesława Krzywoustego 321/6a 51-310 Wrocław a Kubującym (dane na ww umowie) oraz w Regulaminie Klubu Fundacji ,,SPECJALIŚCI DZIECIOM”2.
 3. Opłaty należy realizować na numer konta: PKO BP 05 1020 3714 0000 4202 0410 7504 tytułem: nr zamówienia.
 4. W momencie złożenia i opłacenia zamówienia będzie wystawiona faktura końcowa lub rachunek.
 5. W celu otrzymania faktury prosimy o podanie numeru NIP i pozostałych danych niezbędnych do wystawienia faktury w polu do tego przygotowanym.
 6. Faktura zostanie wysłana do zamawiającego nie później niż DO 7 DNIA KOLEJNEGO MIESIĄCA.
 7. Na pisemną prośbę Uczestnika jest możliwość rozłożenia płatności na raty.
 8. Każda prośba, o której mowa w ⸹ 4 pkt.7 będzie indywidualnie rozpatrzona przez Organizatorów.

5

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

 

 1. Rezygnacja przez Zamawiajacego z udziału w Klubie może nastąpić wyłącznie poprzez przesłanie stosownej informacji pisemnej na adres e-mail: kontakt@lekarskimokiem.pl, jednak nie później niż do 14 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszego spotkania w danym kwartale Klubu.
 2. Opłata rejestracyjna oraz pozostałe opłaty nie podlegają zwrotowi, z wykluczeniem sytuacji opisanej w ⸹5 punkt 1.
 3. Każda sytuacja losowa inna niż opisana w ⸹5 pkt 1. będzie rozpatrywana indywidualnie na pisemny wniosek złożony drogą elektroniczną przez Członka/Członkinię na adres: kontakt@lekarskimokiem.pl .

6

UTRWALANIE SPOTKAŃ KLUBU FUNDACJI ,,SPECJALIŚCI DZIECIOM”

 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na stremowanie na żywo, nagrywanie i udostępnianie materiałów z ich udziałem innym Członkom/Członkiniom Klubu.
 2. Członek/Członkini Klubu udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. cyfrowo,
 • zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. cyfrowo,
 • wprowadzanie do obrotu,
 • wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
 • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach strony internetowej sklep.lekarskimokiem.pl).

7

WIZERUNEK

 

 1. Członek/Członkini Klubu oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatorów w celu pokazania wydarzenia i jego promowania.
 2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje takie formy publikacji jak: plakaty, ulotki, drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.
 3. Członek/Członkini Klubu udziela zgody i licencji bezterminowej i bezpłatnej na rozpowszechnianie wizerunku, głosu i wypowiedzi, które miały miejsce podczas spotkań Klubu na polach eksploatacji wymienionych w ⸹6 pkt. 2.
 1. Członek/Członkini Klubu zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w zakresie sprecyzowanym w ⸹6 pkt. 2.
 2. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Członek/Członkini Klubu zobowiązuje się niezwłocznie do poinformowania Organizatorów na piśmie o naruszeniu jego dóbr osobistych i sprzeciwie rozpowszechniania wizerunku.
 3. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby po wpłynięciu takiej informacji od Członka/Członkini Klubu niezwłocznie podjąć działania mające na celu ochronę wizerunku wynikającą ze zgłoszenia Członka/Członkini Klubu .

8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Lekarskim okiem, Praktyka Lekarska Agnieszka Browarska, z siedzibą przy ulicy Bolesława Krzywoustego 321/6a, 51-310 Wrocław, NIP 8952225957, REGON 387881940
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: kontakt@lekarskimokiem.pl
 3. Członek/Członkini Klubu mogą skontaktować się z Organizatorami telefonicznie lub mailowo zgodnie z aktualnie obowiązującymi informacjami na stronie www.lekarskimokiem.pl
 4. Dane osobowe Członka/Członkini Klubu będą przetwarzane w celu realizacji zobowiązań dotyczących Klubu, jak i działań powiązanych z Klubem.
 5. W czasie przetwarzania danych osobowych Członków/Członkiń Klubu stosujemy następujące zasady:
 6. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą);
 7. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele;
 8. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
 9. Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale jednocześnie obligatoryjna do zgłoszenia udziału oraz realizacji wynikających zobowiązań.
 11. Dane osobowe Członków/Członkiń Klubu będą przechowywane przez czas nieoznaczony oraz zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych, jednak nie dłużej niż jest to konieczne.
 12. Dane osobowe Członków/Członkiń Klubu mogą być przekazane podmiotom i instytucjom współpracujących w pracach organizacyjnych, wydawniczych oraz podmiotom powiązanym z Organizatorami tj. Wydawnictwo Specjaliści Dzieciom. Poza tym dane osobowe mogą być przekazane tylko podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
 13. Prawa:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego,
  6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  7. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Organizatorzy posługują się danymi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  8. prawo otrzymania od Organizatorów danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Członekek/Członkini Klubu może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali jego dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie otrzymanej zgody.
 14. Aby skorzystać z powyższych praw, Członek/Członkini Klubu powinien/a się skontaktować z Organizatorami w sposób wskazany powyżej.
 15. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz do jego interpretacji w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą mniej korzystne dla Członków/Członkiń Klubu.
Scroll to Top